1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.

Мисията на 42 основно училище е да даде възможност на всички ученици да
разгърнат максимално своя потенциал, което ще им позволи да реализират
пълноценно способностите и възможностите си, като се развиват едновременно в
интелектуалната, емоционалната и нравствено-социалната сфера, за да могат
успешно да се реализират в избраната от тях област след завършен VII клас.

Училището се стреми към високо качество на образованието, безопасна и
приятна среда и висока култура на общуване, което ще се постигне чрез
създаване на оптимална организация на работа, която да гарантира съзнателно
изпълняване на отговорностите на всички участници в образователния процес –
учители, ученици, родители и административен персонал.

Пълноценното реализиране на мисията на училището е възможно само в
условията на устойчиво, възходящо и автономно развитие, включващо:

  • взискателност към постиженията на учениците и дейността на педагогическия екип;

  • непрекъснато квалифициране на учителите;

  • постоянно модернизиране на материалната база.

Нашата цел е да подготвим учениците за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на съвременните световни тенденции образование и възпитание.