1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
 

ПЛАНОВЕ

Приложение №1: План за контролната дейност на директора.
Приложение №2:
- Правилник
за дейността на 42 ОУ;
- Правилник
за вътрешния трудов ред;
- Правила за използване на електронния дневник;
- Мерки за намаляване на рисковете от инфекция.
- COVID 19 Задължителни протоколи и сценарии.
Приложение №3: Етичен Кодекс.
Приложение №4: Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
Приложение №5: План за работа при зимни условия.
Приложение №6: План за действия и евакуация при пожар.
Приложение №7: План на комисията по безопасност на движението по пътищата.
Приложение №8: План за квалификацията на педагогическите кадри. Правила за вътрешноинституционална и продължаващата квалификация.
Приложение №9: План на комисията за превенция на противообществените прояви на учениците.
Приложение №11: План на училищната комисия по столово хранене.
Приложение №12: План на комисията за спортна и туристическа дейност.
Приложение №13: План на комисията по провеждане на училищни тържества и методичните обединения.
Приложение №14: План за работата на комисията за професионално ориентиране.
Приложение №15: План за работата на педагогическия съветник.
Приложение №16: План за работа на училищния координационен съвет (КС) за противодействие на училищния тормоз между учениците.

 

ПРАВИЛНИЦИ

  • Вътрешни правила
    за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в 42 ОУ „Хаджи Димитър”
 

ГРАФИЦИ

  • ГРАФИК за провеждане на консултации с родители през II-рия учебен срок.
  • ГРАФИК за консултации и допълнителна работа с ученици през II-рия учебен срок.
  • ГРАФИК на контролните работи през II-рия учебен срок.
  • ГРАФИК на класните работи през II-рия учебен срок.